Wat is een eigendomsvoorbehoud?

Hierbij worden de zaken wel geleverd, maar gaat het eigendom pas over als aan een aanvullende voorwaarde is voldaan.
Meestal is die aanvullende voorwaarde dat aan betaling voldaan moet zijn.
Zolang er dan nog niet betaald is, gaat het eigendom niet over naar de koper.

In 2013 zijn weer veel bedrijven failliet gegaan.
Bedrijven die geld te vorderen hadden bij zo’n failliet bedrijf, vertrouwden op het eigendomsvoorbehoud dat ze in het contract hadden opgenomen. Een aantal is bedrogen uitgekomen!

Omdat sommige opdrachtgevers niet op tijd betalen kiezen ondernemers soms voor een ‘eigendomsvoorbehoud’ in hun leveringsvoorwaarden.
Maar helpt eigendomsvoorbehoud voldoende?
Kun je altijd je geleverde spullen terughalen?

In december 2013 zijn er 100 bedrijven gevraagd wat hun ervaringen waren met een eigendomsvoorbehoud in een contract.
De vraagstelling luidde: “Helpt een eigendomsvoorbehoud in je leveringsvoorwaarden?”
Uit een aantal schrijnende reacties blijkt dat een eigendomsvoorbehoud je soms niets oplevert. Je kunt daardoor met forse financiële brokken blijven zitten.
Redenen genoeg om wat achtergrondinformatie te verstrekken.

Eigendom

Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat een persoon of zaak kan hebben. Dit houdt in, dat de eigenaar in beginsel alle denkbare bevoegdheden kan uitoefenen.
De tussenvoeging ‘in beginsel’ betekent dat er kennelijk toch wel beperkingen mogelijk zijn.
In de wet worden inderdaad een aantal beperkingen genoemd van het eigendomsrecht.

Met betrekking tot het eigendomsrecht kun je 2 soorten zaken onderscheiden:
1. Geïndividualiseerde zaken
Hiervan is duidelijk van wie ze zijn of voor wie ze bestemd zijn.

2. Soortzaken
Deze kun je alleen onderscheiden naar soort , kwaliteit of hoeveelheid.
Om ze te individualiseren moet je actie ondernemen door:

 • Ze nader te omschrijven en te specificeren.
 • Nummers of etiketten aan te brengen.
 • Ze apart te zetten en daarbij omschrijven voor wie zie zijn.

Voorbeeld:
van een partij geel zand, een lading ijzererts of een partij graan kan pas worden vast gesteld wie de eigenaar is als er een specificatie bijgevoegd wordt.

Eigendomsrecht = Absoluut recht

Het eigendomsrecht is een absoluut recht waarbij de eigenaar het eigendomsrecht heeft van alle bestanddelen waaruit de geïndividualiseerde zaak bestaat.

Voorbeeld:
Een auto bestaat uit honderden verschillende onderdelen die samen één auto vormen.
De eigenaar heeft het eigendomsrecht van de gehele auto, dus ook van alle onderdelen waarvan de auto is gemaakt.

Wanneer werkt het eigendomsvoorbehoud niet?

 • Natrekking
  Hierbij gaat een kleinere zelfstandige zaak deel uitmaken van een grotere zaak. Het eigendom van de kleinere zaak gaat hierbij teniet.
  Voorbeeld: Bouten en moeren in een machine, banden van een auto, bakstenen in een huis.
 • Vermenging
  Door het mengen van verschillende stoffen ontstaat een nieuwe stof.
  De oorspronkelijke stof is niet meer te individualiseren en het eigendomsrecht gaat daarvan teniet.
  Voorbeeld: meel, gist, zout en water zijn bestanddelen van broodbeslag. Na het bakken kun je de afzonderlijke bestanddelen niet terug halen.
 • Zaakvorming
  Ook hierbij gaan diverse zaken op in een nieuwe zaak.
 • Verkoop te goeder trouw aan derde.
  Als iemand te goeder trouw een machine heeft gekocht van een fabrikant, dan kan de leverancier die onderdelen voor de machine aan die fabrikant geleverd heeft, geen zaken terugvorderen van de koper als deze te goeder trouw is.

Bij faillissementen blijkt regelmatig dat geleverde zaken niet meer terug gehaald kunnen worden omdat ze vermengd zijn met andere zaken of ingebouwd zijn in machines huizen of andere zaken.

Advies:

 • Kijk goed of een eigendomsvoorbehoud u wel de juiste bescherming biedt bij niet betalende opdrachtgevers.
 • Maak daarvoor een goede risicoanalyse.
 • Ga aan de hand van de risicoanalyse na hoe uw risico’s het beste kunnen worden afgedekt.
  Laat u juridisch bijstaan om zaken goed vast te leggen in een contract.
 • Voorkom dat u het volgende schrijnende geval wordt.

Risico’s in beeld brengen:

Een verstandige ondernemer brengt daarom deze risico’s tijdig in beeld en treft maatregelen!
Heeft u hulp nodig voor het in beeld brengen van de risico’s of het treffen van de juiste maatregelen, neem dan contact met ons op.

Assurantiekantoor Munsterhuis
Voor risicobewust ondernemen.